Şase candidaţi pe un singur post la Poliţia Călăraşi

În primele două zile de depunere a dosarelor pentru încadrarea din sursă externă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi, peste 280 de persoane şi-au arătat interesul pentru ocuparea posturilor scoase la concurs. Având în vedere că 48 de locuri sunt disponibile la nivelul întregului judeţ, până la acest moment, cel puţin şase candidaţi se luptă pentru ocuparea unui singur post. Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 7 aprilie 2016. După finalizarea acestei etape, candidaţii înscrişi vor trebui să susţină două probe de departajare, cea fizică şi cea scrisă. În urma promovării evaluării performanţei fizice, candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agenţi prin încadrare din sursă externă vor susţine proba scrisă, ce va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le deţin candidații. Această probă va avea loc la data de 14 mai 2016. Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris. Durata de rezolvare a testului este de trei ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidatul care nu a obținut minimum nota 7,00 va fi declarat „respins”. Ora și locul unde se va desfășura proba „test scris” se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de internet a IPJ Călăraşi. Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba „test scris”. Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează : în situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post; în situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii: nota la proba test scris; nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă; nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice; nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a); doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

Informaţii complete despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs se pot afla accesând pagina web: https://cl.politiaromana.ro sau la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi.