Consiliul Judeţean vrea să cumpere locuinţe pentru medici

Consiliul Judeţean Călăraşi intenţionează să cumpere mai multe locuinţe de serviciu pentru medici. Astfel, a fost elaborat un proiect de hotărâre care va supune, spre dezbaterea și adoptarea Consiliului Județean Călărași, aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul Călărași. Prin Hotărârea nr. 91/26.07.2016, Consiliul Județean Călărași a aprobat, de principiu, achiziționarea unor apartamente cu destinația locuințe de serviciu.

Temeiul adoptării acestei hotărâri l-a constituit luarea măsurilor legale ce se impun în vederea menținerii și atragerii de medici tineri, specialiști și rezidenți, prin oferirea unor facilități. La această dată, există un număr mare de solicitări de locuinţe de serviciu din partea medicilor care activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călărași, fiind imperios necesară achiziţia unor apartamente, cu destinaţia de locuinţe de serviciu, care să poată fi atribuite prin contracte de închiriere, anexe la contractele de muncă. Pornind de la solicitările medicilor care activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călărași, s-a aprobat, de principiu, de către Consiliul Județean Călărași achiziționarea unor apartamente cu destinația locuințe de serviciu.

Locuinţele vor fi cumpărate de la persoanele fizice şi juridice

Orice persoană fizică sau juridică care doreşte să înstrăineze un imobil care satisface cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile şi care deţine un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentului regulament, la procedura stabilită – licitaţie, pentru cumpărarea unui imobil/unor imobile. Criteriul de atribuire care va fi utilizat este “prețul cel mai scăzut”, stabilirea ofertei câştigătoare realizându-se numai prin compararea ofertelor admisibile. În cazul în care 2 (două) sau mai multe oferte au preţuri egale va fi declarată câştigătoare oferta cu suprafaţa cea mai mare. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile ce intră în sfera de reglementare a prezentei proceduri, se depun, în termen de 5 zile calendaristice începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul autorităţii contractante şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

locuinte